CZY W TOKU LIKWIDACJI MAJĄTKU UPADŁEGO SYNDYK MOŻE ZBYĆ RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY?

Aby ustalić, czy istnieje możliwość zbycia przez syndyka prawa w postaci dzierżawy działkowej należy
w pierwszej kolejności ustalić, na jakiej podstawie upadły używa rodzinnego ogródka działkowego.
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (art. 27 ustawy) ustanowienie prawa do działki
następuje na podstawie umowy dzierżawy działkowe. Przez umowę dzierżawy działkowej
stowarzyszenie ogrodowe zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do
używania i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę zgodnie z jej
przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.


Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki
wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki).
Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Skuteczność
przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe. Umowa
przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej ma charakter
warunkowy i powinna być zastrzeżona pod warunkiem rozwiązującym zatwierdzenia tej umowy przez
stowarzyszenie ogrodowe (art. 41 ust. 2). W przypadku odmowy zatwierdzenia umowa nie stanie się
skuteczna. Ustawa nie określa wprost elementów umowy o przeniesienie praw i obowiązków,
jednakże z analizowanych przepisów art. 41 i 42 ustawy wynika, że umowa powinna przewidywać
wynagrodzenie za nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce. Wynagrodzenie to
winno być uiszczone przez nabywcę na rzecz działkowca. Jednocześnie przepisy nie zabraniają
ustalenia wynagrodzenia za samo przeniesienie praw.


Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem dzierżawa stanowi prawo majątkowe i jako takie może stać
się przedmiotem zbycia lub podziału w drodze podziału majątku wspólnego.
Zgodnie z art. 491 11a ust. 1 w zw. z art. 69 ustawy prawo upadłościowe syndyk ustala skład masy
upadłości na dzień ogłoszenia upadłości, a następnie dokonuje jej likwidacji. W skład masy upadłości
wchodzą ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz przysługujące upadłemu prawa
majątkowe.


A zatem, zgodnie z powyższym, z uwagi na fakt że możliwe jest zbycie praw i obowiązków wynikające
z umowy dzierżawy działkowej, a umowa ta stanowi prawo majątkowe, możliwa jest likwidacja tego
prawa w toku postepowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *